2009/549/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2009 , σχετικά με τον διορισμό μέλους για τη δημόσια πολιτική στο εποπτικό συμβούλιο της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας χρηματοοικονομικής αναφοράς