Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/39/ES ( 2013. gada 12. augusts ), ar ko groza Direktīvu 2000/60/EK un Direktīvu 2008/105/EK attiecībā uz prioritārajām vielām ūdens resursu politikas jomā Dokuments attiecas uz EEZ