Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość {SEK(2007) 1112}