Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti {SEK(2007) 1112}