Vec C-331/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z  3. apríla 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Amsterdam – Holandsko) – K. D. Chuck/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank (Starobné poistenie — Pracovník, ktorý je štátnym príslušníkom členského štátu — Poistné na sociálne zabezpečenie — Rôzne doby — Rôzne členské štáty — Výpočet dôb poistenia — Žiadosť o dôchodok — Bydlisko v treťom štáte)