Υπόθεση C-331/06: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 3ης Απριλίου 2008 [αίτηση του Rechtbank te Amsterdam (Κάτω Χώρες) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — K. D. Chuck κατά Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (Ασφάλιση γήρατος — Εργαζόμενος υπήκοος κράτους μέλους — Κοινωνικές εισφορές — Διαφορετικές περίοδοι — Διαφορετικά κράτη μέλη — Υπολογισμός των περιόδων ασφαλίσεως — Αίτηση χορηγήσεως συντάξεως — Κατοικία σε άλλο κράτος μέλος)