Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου [SEC(2007) 1415]