Spoločná pozícia (ES) č. 3/2008 prijatá Radou 20. decembra 2007 v súlade s postupom stanoveným v článku 251 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky a o zmene a doplnení smerníc 82/176/EHS, 83/153/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES