Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9585 — Outotec / Metso (Minerals Business)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 123/15