Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: „Conectarea Europei cu Asia – Elementele constitutive pentru o strategie a UE”[JOIN(2018) 31 final]