Trhy finančních nástrojů a zrušení směrnice 2004/39/ES ***I Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem ze dne 26. října 2012 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění) (COM(2011)0656 – C7-0382/2011 – 2011/0298(COD))