Uzturvērtības norāžu saraksts Eiropas Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūcija par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1924/2006 attiecībā uz uzturvērtības norāžu sarakstu