Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 233/2012 av den 7 december 2012 om ändring av protokoll 31 till EES-avtalet, om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna