Регламент (ЕС) 2021/644 на Комисията от 15 април 2021 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуксапироксад, химексазол, метамитрон, пенфлуфен и спиротетрамат във или върху определени продукти (текст от значение за ЕИП)