Întrebare scrisă E-5554/10 Sandrine Bélier (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE) și Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Directiva 92/43/CEE a Consiliului (Directiva privind habitatele): tipuri și specii de habitate insuficient reprezentate pe lista națională a siturilor de importanță comunitară din Bulgaria