Sklep Sveta z dne 17. decembra 1999 o pooblastitvi namestnika generalnega sekretarja Sveta Evropske unije, da deluje kot predstavnik nekaterih držav članic pri sklepanju pogodb, ki se nanašajo na vzpostavitev in delovanje komunikacijske infrastrukture SISNET za schengensko območje, in da upravlja s temi pogodbami