Komisijas Regula (ES) Nr. 589/2010 ( 2010. gada 5. jūlijs ), ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 53/2010 attiecībā uz nozvejas limitiem tūbīšu zvejai ES ūdeņos IIIa zonā un ES ūdeņos IIa un IV zonā