2003 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 408/2003, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1148/2001 dėl šviežių vaisių ir daržovių atitikties prekybos standartams patikrinimų