Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.5512 — Electrabel/E.ON) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ