Υπόθεση C-159/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 26ης Ιουνίου 2019 [αίτηση του juge de paix du troisième canton de Charleroi (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — André Moens κατά Ryanair Ltd (Προδικαστική παραπομπή — Αεροπορικές μεταφορές — Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004 — Άρθρο 5, παράγραφος 3 — Αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης — Περιεχόμενο — Απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης — Έννοια των «έκτακτων περιστάσεων» — Παρουσία καυσίμων σε διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης)