Έκθεση της Επιτροπής - Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009 SEC(2010)666