Υπόθεση C-368/10: Προσφυγή της 22ας Ιουλίου 2010 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου των Κάτω Χωρών