Υπόθεση C-470/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 19ης Ιουλίου 2012 [αίτηση του Augstākās tiesas Senāts (Λεττονία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — SIA Garkalns κατά Rīgas Dome (Άρθρο 49 ΕΚ — Περιορισμοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών — Ίση μεταχείριση — Υποχρέωση διαφάνειας — Τυχερά παίγνια — Καζίνα, αίθουσες παιγνίων και αίθουσες bingo — Υποχρέωση εκ των προτέρων λήψεως της σύμφωνης γνώμης του δήμου του τόπου εγκαταστάσεως — Εξουσία εκτιμήσεως — Ουσιαστική βλάβη των συμφερόντων του κράτους και των κατοίκων της συγκεκριμένης διοικητικής περιφέρειας — Δικαιολογίες — Αναλογικότητα)