Cauza C-308/11: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 septembrie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Germania) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH/Sunstar Deutschland GmbH, fostă John O. Butler GmbH [Directiva 2001/83/CE — Medicamente de uz uman — Articolul 1 punctul 2 litera (b) — Noțiunea „medicament după criteriul funcției” — Definiția noțiunii „acțiune farmacologică” ]