Kohtuasi C-308/11: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. septembri 2012 . aasta otsus (Oberlandesgericht Frankfurt am Main — Saksamaa eelotsusetaotlus) — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH versus Sunstar Deutschland GmbH, varem John O. Butler GmbH (Direktiiv 2001/83/EÜ — Inimtervishoius kasutatavad ravimid — Artikli 1 punkti 2 alapunkt b — Mõiste „ravim toime alusel” — Mõiste „farmakoloogiline toime” määratlemine)