Υπόθεση C-308/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Σεπτεμβρίου 2012 [αίτηση του Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Chemische Fabrik Kreussler & Co. GmbH κατά Sunstar Deutschland GmbH, πρώην John O. Butler GmbH (Οδηγία 2001/83/ΕΚ — Φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση — Άρθρο 1, σημείο 2, στοιχείο β' — Έννοια του όρου «φάρμακο ως εκ της λειτουργίας του» — Ορισμός της έννοιας «φαρμακολογική δράση» )