Официален вестник на Европейския съюз, L 52, 25 февруари 2011г