Регламент (ЕС, Евратом) № 904/2012 на Съвета от 24 септември 2012 година за изменение на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом относно определянето на възнагражденията на председателя и членовете на Комисията, на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда, както и на председателя, членовете и секретаря на Съда на публичната служба на Европейския съюз