Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 2012 m. birželio 21 d. dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (Tekstas svarbus EEE)