Komission asetus (EU) N:o 601/2012, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2012 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/87/EY tarkoitetusta kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailusta ja raportoinnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)