Komisjoni määrus (EL) nr 601/2012, 21. juuni 2012 , Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta (EMPs kohaldatav tekst)