Υπόθεση C-329/12: Προσφυγή της 11ης Ιουλίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας