KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE elohopeaa koskevan yhteisön strategian arvioinnista