KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ühenduse elavhõbedaalase strateegia läbivaatamise kohta