Дело T-169/18: Решение на Общия съд от 12 февруари 2020 г. — Kibelisa Ngambasai/Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, взети с оглед на положението в Демократична република Конго — Замразяване на средства — Продължаване на вписването на името на жалбоподателя в списъка на визираните лица — Задължение за мотивиране — Право на защита — Задължение за Съвета да съобщи новите обстоятелства, които обосновават подновяването на ограничителните мерки — Грешка при прилагане на правото — Явна грешка в преценката — Пропорционалност — Член 76, буква г) от Процедурния правилник — Възражение за незаконосъобразност)