Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6281 — Microsoft/Skype) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ