Sprawa C-61/19: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunalul Bucureşti – Rumunia) – Orange România SA / Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 95/46/WE – Artykuł 2 lit. h) i art. 7 lit. a) – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 4 pkt 11 i art. 6 ust. 1 lit. a) – Przetwarzanie danych osobowych i ochrona prywatności – Gromadzenie i przechowywanie kopii dokumentów tożsamości przez dostawcę usług telekomunikacji ruchomej – Pojęcie „zgody” osoby, której dane dotyczą – Wskazanie konkretnej i świadomej woli – Wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie okienka wyboru – Podpisanie umowy przez osobę, której dane dotyczą – Ciężar dowodu]