Κρατική ενίσχυση — Βέλγιο — Κρατική ενίσχυση SA.26547 — C/11 (ex NN 49/10) — Ίδρυμα για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας — Καταχρηστική εφαρμογή του καθεστώτος ενισχύσεων N 274/03 — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ