Valstybių narių galimybė savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą ***I 2011 m. liepos 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti GMO auginimą (COM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))