Jäsenvaltioiden mahdollisuus rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä tai kieltää se alueellaan (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))