Liikmesriikide võimalus piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist ***I Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2001/18/EÜ seoses liikmesriikide võimalusega piirata või keelata oma territooriumil GMOde kasvatamist (KOM(2010)0375 – C7-0178/2010 – 2010/0208(COD))