Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ