Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6445 — Eurochem/BASF Antwerp Assets) — Дело кандидат за опростена процедура текст от значение за ЕИП