Yttrande nr 3/2010 (i enlighet med artikel 322 i EUF-fördraget) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget