Stanovisko č. 3/2010 (podle článku 322 Smlouvy o fungování Evropské unie) k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství