Υπόθεση T-519/10: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 13ης Ιουνίου 2012 — Seikoh Giken κατά ΓΕΕΑ — Seiko Holdings (SG SEIKOH GIKEN) [Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Διεθνής καταχώριση — Αίτηση για εδαφική επέκταση της προστασίας — Εικονιστικό σήμα SG SEIKOH GIKEN — Προγενέστερο κοινοτικό λεκτικό σήμα SEIKO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]