Заключителен акт - Б. СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТДЕЛНИ НАСТОЯЩИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ - Съвместна декларация на Федерална република Германия и на Република Австрия относно свободното движение на работници: Хърватия