Asia T-88/18: Kanne 19.2.2018 – Gruppo Armonie v. EUIPO (ARMONIE)