Nariadenie Rady (EÚ) č. 1040/2012 zo 7. novembra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 754/2009, pokiaľ ide o vyňatie určitých skupín plavidiel z režimu rybolovného úsilia ustanoveného v nariadení (ES) č. 1342/2008, a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 43/2012 a (EÚ) č. 44/2012, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti