Rozporządzenie Rady (UE) nr 1040/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 754/2009 w odniesieniu do wyłączenia pewnych grup statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr 1342/2008 oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 43/2012 i (UE) nr 44/2012 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów